ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1 ΦΥΛΛΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ

0,50

Βιβλίο Αδειών Προσωπικού

Βιβλίο Αδειών Προσωπικού

ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 25Χ35
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΩΝ: 1
ΚΩΔΙΚΟΣ: 393