- 10%

ΑΓΓΛΙΚΑ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΧΩΡΙΣ ΝΤΥΣΙΜΟ Ή ΜΕ ΝΤΥΣΙΜΟ (03848)

3,053,75

Αγγλικά Δ’ Δημοτικού. Βιβλίο οργανισμού.

Σύνοψη του βιβλίου “ΑΓΓΛΙΚΑ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 10-0078”

Το βιβλίο αυτό θα σας βοηθήσ­ει να μιλήσετε και να γράψετε στα Αγγλικά αλλά και να έρθετε σε επαφή με τους πολιτισμούς Αγγλόφωνων και άλλων λαών και να αναγνωρίσετε τις ομοιότητες και τις διαφορές που έχουν με το δικό μας πολιτισμό. Στο βιβλίο αυτό θα χρησιμοποιήσετε τα Αγγλικά για να ασχοληθείτε με διάφορα θέματα αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις ικανότητες που έχετε αποκτήσει μέσα από άλλα σχολικά μαθήματα, όπως η Γλώσσα, η Ιστορία, τα Μαθηματικά, η Μελέτη Περιβάλλοντος, η Γυμναστική, η Μουσική και τα Καλλιτεχνικά. Θα εκμεταλλευτείτε τις γνώσεις και τις ικανότητές σας αυτές για να φτιάξετε σχέδια εργασίας (projects), συμμετέχοντας σε αυτά ατομικά ή ομαδικά. Θα περάσετε ευχάριστα χρησιμοποιώντας τα Αγγλικά σε παιχνίδια, τραγούδια και χορό.

Οι μα­θητές επιδιώκεται:

Να καλλιεργούν τον προφορικό και γραπτό λόγο ώστε να είναι ικανοί να προσλαμβάνουν και να αξιοποιούν κάθε είδους πληροφορία, γνώση και άποψη (προφορική και γραπτή).

Να δομούν, να οργανώνουν και να τεκμηριώνουν το λόγο τους για να εκφράζουν σκέψεις, συναισθήματα και προσωπικές απόψεις που να ανταποκρίνονται σε κάθε επικοινωνιακή περίσταση.

Να αναπτύσσουν στρατηγικές επικοινωνίας προκειμένου να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες λεκτικές πράξεις σε κάθε περίσταση επικοινωνίας.

Να έρχονται σε επαφή με κείμενα που επιτρέπουν, πέραν της κατάκτησης της δομής της ξένης γλώσσας, και την προσέγγιση της αισθητικής της διάστασης.

Να αναπτύσσουν γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να επιλέγουν, να συλλέγουν να ταξινομούν, να επεξεργάζονται, να διασταυρώνουν και να μεταβιβάζουν πληροφορίες.

Να αναπτύσσουν δεξιότητες και ικανότητες που θα τους εξασφαλίζουν πρόσβαση στη διά βίου μάθηση και εξέλιξη, όπως αυτή του «μαθαίνω πώς να μαθαίνω», αυτή της συνεργασίας, της διαπραγμάτευσης, της λήψης αποφάσεων, της ευελιξίας, της πρόβλεψης και της αυτοπαρουσίασης.

Να εξοικειώνονται με άλλες γλώσσες, να κατανοούν και να χρησιμοποιούν τα δομικά, μορφοσυντακτικά και λειτουργικά στοιχεία πολλών γλωσσών. Τα στοιχεία αυτά συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να προσλαμβάνουν και να αξιοποιούν τις πληροφορίες, να εκφράζουν ιδέες και απόψεις και να υιοθετούν διαφορετικές συμπεριφορές σε κάθε επικοινωνιακή περίσταση.

Να αποκτήσουν συνείδηση της γλωσσικής πολυμορφίας και της λειτουργίας της σε διαφορετικά περιβάλλοντα χρήσης λόγου.

Να κατανοούν κάθε ξένη γλώσσα ως κώδικα επικοινωνίας μέσα από την καλλιέργεια μεταγλωσσικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων.

Να αναπτύσσουν την ικανότητα πρόσληψης και παραγωγής των ξένων ήχων με πιθανή εφαρμογή τους για την εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Να χρησιμοποιούν στρατηγικές επικοινωνίας με στόχο να επικοινωνούν ικανοποιητικά, ακόμα κι αν δεν γνωρίζουν καλά την ξένη γλώσσα.

Να χρησιμοποιούν έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό (άρθρα, λεξικά κ.λπ.) σε διαφορετικές γλώσσες, ώστε να αναζητούν πληροφορίες, ιδέες και απόψεις για ποικίλα θέματα που άπτονται και άλλων γνωστικών αντικειμένων.

Να μπορούν να χρησιμοποιούν παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία μέσα στο πλαίσιο κοινωνικοπολιτισμικών πρακτικών με στόχο την αποτελεσματική επικοινωνία.

Να εξοικειώνονται με την έννοια της πολυπολιτισμικότητας αξιοποιώντας τη διαφορετικότητα (γλωσσική και πολιτισμική).

Να σέβονται και να αποδέχονται τη διαφορετικότητα του «άλλου» μέσα από την ευαισθητοποίηση στη γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία.

Να διαμορφώνουν πολυπολιτισμική συνείδηση ώστε να αναπτύσσουν διαπολιτισμική επικοινωνιακή ικανότητα.

Να μαθαίνουν να προσαρμόζουν το λόγο τους (προφορικό και γραπτό) σε επικοινωνιακές περιστάσεις, ώστε να αναδεικνύεται η πολιτισμική διάσταση της γλώσσας.

Να καλύπτουν τις τυχόν γλωσσικές ελλείψεις τους χρησιμοποιώντας παραγλωσσικά ή και εξωγλωσσικά μέσα.

Να γνωρίζουν και να κατανοούν διαφορετικές κοινωνικές συμπεριφορές με μέσον την ξένη γλώσσα, η οποία θα τους φέρει σε επαφή με πολιτισμικά περιβάλλοντα που προωθούν αυτές τις συμπεριφορές.

Πηγή:
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Αγγλικά Δ’ Δημοτικού

ΑΓΓΛΙΚΑ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΟΕΔΒ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ), ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
ISBN 1: 9789600625394
ISBN 2: 9789600621723
BARCODE: 010000001000788
ΙΤΥΕ: 10-0078
ΚΩΔΙΚΟΣ: 03848

Βάρος 0,344 kg
Διαστάσεις 21 × 28 cm
ΝΤΥΣΙΜΟ

,